Facebook

1. výzva PRV

Seznam vybraných projektů

Seznam přijatých projektů

Programový rámec CLLD MAS ACHÁT pro Program rozvoje venkova:


Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes Portál farmáře:

Výzva č. 1 Program rozvoje venkova
Termín vyhlášení výzvy: 29. 6. 2017
Termín příjmu žádostí: od 12. 7. 2017 do 31. 7.2017,  11.00 hodin.
Místo podání žádostí: kancelář MAS Achát, Jenišovice 180, 48633 Jenišovice

Pozvánka na seminář k Výzvě č. 2 PRV:

Předpokládaná alokace a seznam vyhlášených fichí:
Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 4 000 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 31 a 32.

Číslo Fiche Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 1. výzvu
F31 Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 2 000 000,- Kč
F32 Podpora drobného podnikání v obcích Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 2 000 000,- Kč

 
Výzva:


Přílohy:
Soulad s CLLD MAS Achát 2014+

Vyhlášené fiche:


Interní postupy:

Etický kodex:


Pravidla provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje:

Pravidla pro operaci 19.2.1:

Finanční plán a Indikátory pro programové rámce:

Příručka k zadávání veřejných zakázek:

Jednací řád výběrové komise MAS ACHÁT z.s.: