Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Popis projektu

Projekt spolupráce dvou MAS - LAG Podralsko a MAS Turnovsko řeší výměnu zkušeností na konkrétních případech oprav drobných památek v území a jejich mapování. Podporuje navazování nových partnerství, společná setkání zástupců různých sektorů, pořádání odborných workshopů a v neposlední řadě rozšiřuje nabídku atraktivity území a zachování kulturního dědictví.  
V rámci projektu byla zpracována studie památek na původním území MAS Turnovsko, byla převedena do elektronické podoby a aktualizována, studie v LAG Podralsko. Proběhly odborné semináře s pracovníky NPÚ, historiky, archiváři, pracovníky muzea a CHKO, soutěž pro děti a exkurze pro zvýšení zájmu mladé generace o historii území a  dlouhodobou udržitelnost projektu.