Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

MAS...o nás

Co je to MAS?

Místní akční skupina ( MAS) je sdružení občanů (FO, podnikatelů, živnostníků, zemědělců, PO, obcí apod.) kteří fungují na určitých principech (standardech). Sdružení je založeno na právním základě (občanské sdružení) a má možnost čerpat a dále rozdělovat určitou část dotací EU. V současné době je na území celého Česka přes 170 MAS, přičemž každá z nich má svou vlastní, specifickou, rozvojovou strategii.

Co dělá MAS?

MAS realizuje svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Achát pro období 2014-2020. Její práce spočívá zejména ve vyhlašování a administraci výzev v operačních programech IROP, OP Z a PRV, dále pak provádí evaluaci a monitoring, animaci strategie, animaci škol a školských zařízení v OP VVV, aktualizuje SCLLD, vzdělávání konzultace pro žadatele apod. Její činnost se řídí specifickým cílem 4.2. IROP.

Mimo výše zmiňované aktivity realizujeme i přímé projekty, zajišťujeme vypracovávání žádostí do národních programů, spolupracujeme s jinými MAS v území a aktivně se podílíme na rozvoji našeho regionu.

Co je na MAS výhodné?

Výhoda MAS spočívá v PŘÍSTUPU, tzn. že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty vybírají místní obyvatelé, členové sdružení, kteří dobře znají potřeby daného regionu. Odpadá centrální rozdělování finančních prostředků anonymita a netransparentnost

Jak může MAS pomoci?

MAS může pomoci s administrací, komunikací s CP, informacemi apod.